Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXVI/304/202020/09/25 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

2XXVI/305/202020/09/25 zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała

3XXVI/306/202020/09/25zmiany Uchwały Nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczkiUchwała

4XXVI/307/202020/09/25 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul. MiodowejUchwała

uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

5XXVI/308/202020/09/25uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. FrąszczakaUchwała

uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

6XXVI/309/202020/09/25nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława MaczkaUchwała

załącznik

7XXV/289/202020/08/26zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

8XXV/290/202020/08/26zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała

9XXV/291/202020/08/26 zaciągnięcia pożyczki.Uchwała

10XXV/292/202020/08/26uchylenia uchwały nr XVIII/207/2019 RM OW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez GMOW na 2020 rUchwała

11XXV/293/202020/08/26wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyUchwała

12XXV/294/202020/08/26w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpadyUchwała

13XXV/295/202020/08/26zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dniaUchwała

14XXV/296/202020/08/26 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

15XXV/297/202020/08/26uchwalenia „Regulaminu obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW”, położonej przy ul. A. Kowalczyka 1Uchwała

Załącznik nr 1 - Regulamin

16XXV/298/202020/08/26powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW.Uchwała

17XXV/299/202020/08/26wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedziUchwała

18XXV/300/202020/08/26do przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025.Uchwała

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały

19XXV/301/202020/08/26zaliczenia drogi w rejonie od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych. Uchwała

załącznik

20XXV/302/202020/08/26zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych.Uchwała

załącznik

21XXV/303/202020/08/26 zaliczenia drogi w rejonie ul. Gorzyckiej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

załącznik

22XXIV/274/202020/06/30udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufaniaUchwała

23XXIV/275/202020/06/30sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznUchwała

24XXIV/276/202020/06/30absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rokUchwała

25XXIV/277/202020/06/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

26XXIV/278/202020/06/30zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała

27XXIV/279/202020/06/30 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. NiskąUchwała

Zał.do uchwały

28XXIV/280/202020/06/30 przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Uchwała

29XXIV/281/202020/06/30 zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

30XXIV/282/202020/06/30 zawarcia poroz. międzygminnego dot. współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realiz. zad. polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wlkp.Uchwała

zał.nr 1

31XXIV/283/202020/06/30udzielania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wlkp.Uchwała

32XXIV/284/202020/06/30 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto OW dla seniorów z terenu Gminy OW korzystających z programu Gminna Karta SenioraUchwała

33XXIV/285/202020/06/30określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2020/2021.Uchwała

34XXIV/286/202020/06/30oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 201Uchwała

35XXIV/287/202020/06/30 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w OstrowUchwała

36XXIV/288/202020/06/30nadania imienia Sali Sesyjnej Rady Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

37XXIII/270/202020/05/27udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2020Uchwała

Wniosek

Rozliczenie

38XXIII/271/202020/05/27 określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto OW w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wys.cenUchwała

39XXIII/267/202020/05/27 likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowychUchwała

40XXIII/272/202020/05/27wyrażenia zgody na zawarcie przez mOW umowy na realizację wspólnego zadania - zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej AKOUchwała

41XXIII/273/202020/05/27pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaUchwała

42XXIII/268/202020/05/27zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

43XXIII/269/202020/05/27zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

44XXII/253/202020/04/30 zmiany uchwały nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. z dnia 26 lutego 2020 roku w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego naUchwała

45XXII/249/202020/04/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

46XXII/250/202020/04/30zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

47XXII/251/202020/04/30zmiany uchwały Nr XX/223/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Uchwała

48XXII/252/202020/04/30niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała

49XXII/254/202020/04/30określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała

50XXII/255/202020/04/30przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychUchwała

Załącznik

51XXII/256/202020/04/30zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

52XXII/257/202020/04/30przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. ZębcowskiejUchwała

Zał.

53XXII/258/202020/04/30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. WodnąUchwała

zał.

54XXII/259/202020/04/30przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031Uchwała

zał.

55XXII/260/202020/04/30[Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.328.2020.20] nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17 Uchwała

Załącznik

56XXII/261/202020/04/30 zm.uchw. Nr L/577/2018 RMOW z dn. 27.06.2018r. w spr. wyrażenia zgody na zaw. porozum. w spr. wspólnej real.pr.pn."Program prof. nowotw,. skóry w AKO"Uchwała

57XXII/262/202020/04/30 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/621/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece PublicUCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

58XXII/263/202020/04/30 umiejscowienia kamieni wraz z tablicami pamiątkowymi upamiętniającymi „Ostrowskich Hallerczyków” w 100. rocznicę przejazdu generała Hallera przez Ostrów.UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK - BIP

59XXII/264/202020/04/30 określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uchwała

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

60XXII/265/202020/04/30udzielania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wlkp.Uchwała

61XXII/266/202020/04/30rozpatrzenia petycji mieszkańcaUchwała

62XXI/242/202020/03/20zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

63XXI/243/202020/03/20zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

64XXI/244/202020/03/20wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

65XXI/245/202020/03/20szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęUchwała

66XXI/246/202020/03/20.zmiany uch.nr XIII/155/2015 RM OW z 28 paźdz.2015 w spr.przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" zmienionej uchw.nr XV/176/2015, XVIII/215/2016, XIX/218/2016, XXI/231/2016, XXXII/382/201Uchwała

Załącznik do Uchwały

67XXI/247/202020/03/20przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. PiłsudskiegoUchwała

Załącznik graficzny do projektu uchwały

68XXI/248/202020/03/20w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik do uchwały

69XX/229/202020/02/26zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

70XX/230/202020/02/26zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

71XX/231/202020/02/26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej.Uchwała

załącznik graficzny do projektu uchwały

72XX/232/202020/02/26 powierzenia spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadania własnego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

73XX/233/202020/02/26 udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku. Uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

załacznik nr 2 do uchwały

74XX/234/202020/02/26 określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iUchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

75XX/235/202020/02/26 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2020 roku.Uchwała

załącznik do uchwały

76XX/236/202020/02/26wyrażenia zgody na zawarcie poroz. międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wlkp. w 2020 roku zad. związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlok.na gruntach wsi Wysocko W.Uchwała

porozumienie BIP

77XX/237/202020/02/26sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 rokuUchwała

Załącznik

78XX/238/202020/02/26 uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowej w Ostrowie wielkopolskim oraz uchwały zmieniającej przebieg przedmiotowej ulicyUchwała

79XX/239/202020/02/26[Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6.04.2020 r. nr KN-I.4131.1.195.2020.20 – nieważność § 9 ust. 1 pkt 3] ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimUchwała

załącznik do uchwały

80XX/240/202020/02/26wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla seniorów z terenu Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta SenioraUchwała

81XX/241/202020/02/26zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIII/174/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w KaliszuUchwała

82XIX/221/202020/01/29zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

83XIX/222/202020/01/29zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokUchwała

84XIX/223/202020/01/29wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

85XIX/224/202020/01/29 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatUchwała

86XIX/225/202020/01/29uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2020-2024Uchwała

Załącznik

87XIX/226/202020/01/29 ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2020 rokiem św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. UCHWAŁA

88XIX/227/202020/01/29przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.Uchwała

89XIX/228/202020/01/29 udzielenia odp na skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp na uchwałę XVIII/204/2016 RM Ostrowa Wlkp z 24.02. 2016r w spr wprow Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMOstrów WlkpUchwała

90XVIII/202/192019/12/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

91XVIII/203/192019/12/30 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

92XVIII/204/192019/12/30ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Uchwała

93XVIII/205/192019/12/30WPF 2020Uchwała

94XVIII/206/192019/12/30uchwała budżetowa na 2020 r.Uchwała

95XVIII/207/192019/12/30[UCHWAŁA STRACIŁA MOC] zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020.Uchwała

96XVIII/208/192019/12/30ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w ostrowie WielkopolskimUchwała

97XVIII/209/192019/12/30[Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.15.2020.20 z dn. 6.02.2020] szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich ...Uchwała

98XVIII/210/192019/12/30porozumienia międzygminnego dot. powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zad. związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.Uchwała

porozumienie schronisko

99XVIII/211/192019/12/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Kazimierza GrześkowiakaUchwała

załącznik

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet